Author: webmaster

      PPT กิจกรรม CSR ทำบุญถวายปัจจัย PPT Group (บริษัทแพคพรินเตอร์ จำกัด, บริษัทเอสพีซี อินเตอร์พรินท์ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์สมชาย) โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำบุญถวายปัจจัย และเครื่องอุปโภค-บริโภค ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อHIV ที่พักฟื้นภายใต้การดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 ...

      PPT กิจกรรมจับสลากรางวัล เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมจับสลากของขวัญรางวัลให้กับพนักงาน โดย คุณพนิดา นิรมิตเจริญวงศ์ ให้เกียรติมาเป็นประธาน ...

      PPT ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 PPT Group ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงาน หลักสูตร การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง ณ บริษัทเอสพีซี อินเตอร์พรินท์ จำกัด ...

      PPT ปันความสุข มอบเงินสนับสนุน กิจกรรมวันเด็ก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 คุณพนิดา นิรมิตเจริญวงศ์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท PPT Group (บริษัท แพคพรินเตอร์ จำกัด, บริษัท เอสพีซีอินเตอร์พรินท์ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โรงพิมพ์สมชาย)  มอบหมายให้ คุณศุภโชค  อนุพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทน มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ให้แก่ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร), โรงเรียนพรหมพิกุลทอง, โรงเรียนวัดบางโฉลงใน และโรงเรียนเทวะคลองตรง ...

      กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566 บริษัท แพคพรินเตอร์ จำกัด และบริษัท เอสพีซี อินเตอร์พรินท์ จำกัด  จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566  บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ของพนักงานทุกคน ...

      กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 บริษัท แพคพรินเตอร์ จำกัด และบริษัท เอสพีซี อินเตอร์พรินท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2566 ...

      สืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร ผู้บริหาร ผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสืบสาน ประเพณีไทย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร ผู้บริหาร ผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในวันสำคัญถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ...