PPT Group ตระหนักดีถึงความสำคัญและความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม เราจึงตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนตั้งแต่วัสดุและคุณภาพของการผลิต เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยระดับสากล และสภาพแวดล้อมที่มีการรักษาความสะอาดในทุกกระบวนการ เพื่อยกระดับคุณภาพในการผลิต

เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ขนม ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ อาหารแช่แข็ง อาหารแห้ง ไอศกรีม (Cone Foil, Paper cup, Lid) Label , Shirnk Sleeve, Shirnk Pack, กลุ่มซองน้ำจิ้มน้ำสลัด, ถุงข้าวสาร เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเบเกอรี่

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนม

ผลิตภัณฑ์อาหารสด

ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง

ผลิตภัณฑ์กลุ่มไอศกรีม

PPT Group เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

 

โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาภาพรวมขององค์กรให้ดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สวัสดิการ จริยธรรม และความเท่าเทียมในการจ้างงาน พร้อมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้ก้าวย่างอย่างมั่นคงสู่อนาคตที่ดียิ่งกว่า