Author: webmaster

      ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 PPT Group ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงาน หลักสูตร โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยวิทยากรจาก K.N. Safety Training Center ณ บริษัทเอสพีซี อินเตอร์พรินท์ จำกัด ...

      สืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร ผู้บริหาร ผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสืบสาน ประเพณีไทย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร ผู้บริหาร ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในวันสำคัญถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ...

      กิจกรรม CSR ทาสีรั้วเพื่อน้อง PPT Group (บริษัทแพคพรินเตอร์ จำกัด, บริษัทเอสพีซี อินเตอร์พรินท์ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์สมชาย) ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ทาสีรั้วเพื่อน้อง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ...

      จัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม คุณพนิดา  นิรมิตเจริญวงศ์ ประธานบริษัท ได้จัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มให้พนักงาน เมื่อวันที่ 5 เมษายน  2567 ...

      กิจกรรมนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต นักศึกษาหลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 ...

      PPT กิจกรรม CSR ทำบุญถวายปัจจัย PPT Group (บริษัทแพคพรินเตอร์ จำกัด, บริษัทเอสพีซี อินเตอร์พรินท์ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์สมชาย) โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำบุญถวายปัจจัย และเครื่องอุปโภค-บริโภค ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อHIV ที่พักฟื้นภายใต้การดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 ...

      PPT กิจกรรมจับสลากรางวัล เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมจับสลากของขวัญรางวัลให้กับพนักงาน โดย คุณพนิดา นิรมิตเจริญวงศ์ ให้เกียรติมาเป็นประธาน ...

      PPT ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 PPT Group ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงาน หลักสูตร การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง ณ บริษัทเอสพีซี อินเตอร์พรินท์ จำกัด ...

      PPT ปันความสุข มอบเงินสนับสนุน กิจกรรมวันเด็ก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 คุณพนิดา นิรมิตเจริญวงศ์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท PPT Group (บริษัท แพคพรินเตอร์ จำกัด, บริษัท เอสพีซีอินเตอร์พรินท์ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โรงพิมพ์สมชาย)  มอบหมายให้ คุณศุภโชค  อนุพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทน มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ให้แก่ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร), โรงเรียนพรหมพิกุลทอง, โรงเรียนวัดบางโฉลงใน และโรงเรียนเทวะคลองตรง ...