ด้วยเทคโนโลยีและทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทำให้เรามีศักยภาพในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการการดูแลรักษาเป็นพิเศษ  เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีการสัมผัสกับผิวมนุษย์ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ บรรจุภัณฑ์กลุ่มกระดาษทิชชู่, ซองถุงมือ และในทุกๆ ขั้นตอนล้วนแล้วแต่ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ทั้งในด้านมาตรฐานการผลิต มาตรฐานความสะอาด มาตรฐานการเก็บรักษา และการส่งมอบเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการใช้งานอย่างสูงสุด

Glove (bag with header)

Tissues Paper (flow pack film, wicketted bags)

Wipes (flow pack film)

Wipes (flow pack film)

Glove (bag with header)

Tissues Paper (flow pack film, wicketted bags)

        PPT Group เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

 

โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาภาพรวมขององค์กรให้ดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สวัสดิการ จริยธรรม และความเท่าเทียมในการจ้างงาน พร้อมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้ก้าวย่างอย่างมั่นคงสู่อนาคตที่ดียิ่งกว่า