CSR สนับสนุนการสร้างอาชีพให้คนในชุมชน

 

   

CSR สนับสนุนการสร้างอาชีพให้คนในชุมชน

PPT GROUP ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการสร้างอาชีพให้คนในชุมชน วัดบุญญราศรีเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567