ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย

 

   

ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 PPT Group ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงาน หลักสูตร โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยวิทยากรจาก K.N. Safety Training Center ณ บริษัทเอสพีซี อินเตอร์พรินท์ จำกัด