ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างสี/หมึกพิมพ์

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างสี/หมึกพิมพ์

 

อัตราที่รับ หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1.ทำการปรับสีงานให้ได้ตาม STD.และความต้องการของลูกค้า
2.ควบคุมสีงานพิมพ์ให้เป็นไปตามแผนการผลิต
3.ดูแลพื้นที่การทำงานให้สะอาดเรียบร้อย
4.ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในงานสีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.มีความรู้ด้านงานสี
2.มีความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
3. มีความกระตือรือร้น ใส่ใจ เรียนรู้งาน
4.ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน
5.สามารถทำงานล่วงเวลา /เข้ากะได้