ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างพิมพ์

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างพิมพ์

 

อัตราที่รับ หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1.รับแผนการผลิตจากแผนกวางแผน เพื่อดำเนินการผลิต
2.เบิกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
3.ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ให้ตามตามกำหนด
4.ดูแลและตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
5.วิเคราะห์ปัญหาพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.มีความรู้ด้านงานพิมพ์
2.มีความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
3. มีความกระตือรือร้น ใส่ใจ เรียนรู้งาน
4.ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน
5.สามารถทำงานล่วงเวลา /เข้ากะได้