นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

 

   

กิจกรรมนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

นักศึกษาหลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ในวันที่ 21 มีนาคม 2567