News

PTT Group เรามุ่งมั่นพัฒนาและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนเคียงคู่สังคมไทยอยู่เสมอ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาภาพรวมขององค์กรให้ดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สวัสดิการ จริยธรรม ความเท่าเทียมในการจ้างงาน พร้อมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

CSR

PPT Group เราตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์กร เพื่อให้องค์กรเติบโตขึ้นพร้อมพัฒนาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

Career

PPT Group เรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกปี มีเป้าหมายที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินไปได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพ พร้อมตอบสนองความต้องการหลากหลายและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการลูกค้าทุกท่าน

        PPT Group เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

 

โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาภาพรวมขององค์กรให้ดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สวัสดิการ จริยธรรม และความเท่าเทียมในการจ้างงาน พร้อมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้ก้าวย่างอย่างมั่นคงสู่อนาคตที่ดียิ่งกว่า