PPT Group เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

 

โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาภาพรวมขององค์กรให้ดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สวัสดิการ จริยธรรม และความเท่าเทียมในการจ้างงาน พร้อมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้ก้าวย่างอย่างมั่นคงสู่อนาคตที่ดียิ่งกว่า