กิจกรรม CSR ทาสีรั้วเพื่อน้อง

 

   

กิจกรรม CSR ทาสีรั้วเพื่อน้อง

PPT Group (บริษัทแพคพรินเตอร์ จำกัด, บริษัทเอสพีซี อินเตอร์พรินท์ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์สมชาย) ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ทาสีรั้วเพื่อน้อง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ