บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวผลิตโดยวัสดุมาตรฐาน สวยงาม ปลอดภัยและไม่ทิ้งสารตกค้าง

บรรจุภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กและสินค้าอนามัย ปลอดภัยและได้รับมาตรฐานสากล

บรรจุภัณฑ์ อาทิ ซองหรือม้วนฟิล์ม
สำหรับสินค้าประเภทอุปโภค

บรรจุภัณฑ์ประเภท Shrink film
และบรรจุภัณฑ์ประเภท Plastic Bag

เราคือผู้นำด้านการผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว ที่สามารถสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
ได้อย่างไร้ขีดจำกัดและครบวงจรมากที่สุดในอาเซียน

Consult

บริการให้คำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์พร้อมแนวทางการผลิตและกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสม

Prepress

บริการปรับแต่งไฟล์ภาพ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีทีมภายในบริษัทเพื่อรักษาความลับทางการค้า

Production

การผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด

Quality Control

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวดในทุกขั้นตอนการผลิตโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

Packaging & Inventory

คลังเก็บบรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน ควบคุมความสะอาดอย่างเคร่งครัดได้รับการ บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

Delivery

บริการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานมีความถูกต้อง รวดเร็ว ตรงต่อเวลา ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการในทุกจังหวัด

News

PTT Group เรามุ่งมั่นพัฒนาและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนเคียงคู่สังคมไทยอยู่เสมอ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาภาพรวมขององค์กรให้ดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สวัสดิการ จริยธรรม และความเท่าเทียมในการจ้างงาน พร้อมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

CSR

PPT Group เราตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์กร เพื่อให้องค์กรเติบโตขึ้นพร้อมพัฒนาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

Career

PPT Group เรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกปี มีเป้าหมายที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินไปได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพ พร้อมตอบสนองความต้องการหลากหลายและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการลูกค้าทุกท่าน

        PPT Group เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

 

โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาภาพรวมขององค์กรให้ดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สวัสดิการ จริยธรรม และความเท่าเทียมในการจ้างงาน พร้อมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้ก้าวย่างอย่างมั่นคงสู่อนาคตที่ดียิ่งกว่า